Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksista

Verkkopalvelukäyttäjän ehdot

Tervetuloa Sasti Oy:n (jäljempänä Sasti) verkkopalvelun käyttäjäksi (jäljempänä käyttäjä)!

Ehdot päivitetty 9.3.2022

1. Yleistä

Näitä yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan käyttäjän toimiin Sastin verkkopalvelussa (jäljempänä ”Palvelu”) riippumatta siitä, millä päätelaitteella käyttäjä käyttää Palvelua.

Käyttäjän katsotaan hyväksyvän kulloinkin voimassa olevat Ehdot, Palvelussa annettavat ohjeet sekä sitoutuvan noudattamaan niitä, kun käyttäjä käyttää Palvelua. Käyttäjä on velvollinen Palvelua käyttäessään myös noudattamaan kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tapoja.

2. Palveluntarjoaja

Sasti Oy (y-tunnus: 3229940-6)

Keskuskatu 21 7B

81100 Kontiolahti

Puhelin 0458042761

Sähköposti: info@sasti.fi

3. Henkilö- ja sijaintitietojen käsittely

Sasti kerää ja käsittelee Palvelun välityksellä henkilö- ja sijaintitietoja tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla. Sijaintitietojen hyödyntämisen voi mobiilipalvelun käyttäjä peruuttaa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

4. Evästeet

Palvelussa hyödynnetään evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joiden avulla pystymme keräämään tietoa Palvelun käytöstä ja kehittämään parempaa käyttäjäkokemusta.

Käyttäjä voi omien selainasetustensa avulla hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelleen ja myös estää evästeiden toiminnan kokonaan. Huomioithan että Evästeiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi johtaa Palvelun toimimattomuuteen tai sen tiettyihin toimintoihin. Jos käyttäjä ei ole selainasetuksiaan muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, käyttäjän katsotaan hyväksyneen Palvelussa käytettävien evästeiden käytön. Huomioithan myös, että evästeasetukset ovat selainkohtaisia.

5. Oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käytössä

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden Ehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Sastilla on oikeus kieltää käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

Käyttäjä voi tutustuakseen ja käyttääkseen Sastin palveluita selata Palvelua sekä tulostaa tai muulla tavoin jäljentää tai tallentaa omalle päätelaitteelleen Palvelun sisällöstä kopion ainoastaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöönsä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palvelua tai sen sisältöä millään tavoin. Käyttäjä ei myöskään saa jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin, sellaisenaan tai muokattuna Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa, ellei näissä Ehdoissa tai Palveluissa ole annettu siihen nimenomaisesti lupaa.

Sastilla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa Palvelua tai sen sisältöä, rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä taikka keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan. Mikäli käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Sastilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

6. Käyttäjän Palveluun tuottama sisältö

Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä Palveluun mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, loukkaa kolmansien oikeuksia taikka mainostaa oikeudettomasti ja ilman Sastin etukäteistä suostumusta kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita.

Käyttäjä vastaa Palveluun tuottamastaan tai välittämästään sisällöstä ja myöntää siihen Sastille näissä Ehdoissa tarkoitetun käyttöoikeuden. Tarvittaessa käyttäjän tulee hankkia oikeudenhaltijan (esimerkiksi valokuvaajan ja/tai valokuvan kohteen) lupa ennen sisällön välittämistä Palveluun.

Käyttäjä myöntää Sastille oikeuden korvauksetta julkaista ja käyttää käyttäjän tuottamaa sisältöä siihen tarkoitukseen, mihin se on kerätty.

Sasti ei tarkasta etukäteen käyttäjän Palveluun tuottamaa ja välittämää sisältöä eikä siten ole siitä miltään osin vastuussa. Sastilla on ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjälle milloin tahansa etu- tai jälkikäteen oikeus poistaa käyttäjän Palveluun välittämä sisältö, jonka Sasti harkintansa perusteella katsoo olevan näiden Ehtojen vastainen tai muutoin Sastille tai kolmansille osapuolille haitallinen tai vahingollinen, taikka muuttaa sisältöä harkintansa perusteella, esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi ottamalla yhteyttä Sastiin pyytää Palveluun välitettyä sisältöä poistettavaksi. Sasti päättää yksin tällaisen pyynnön noudattamisesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tunnukset ja ohjelmistot ovat Sastin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muilla immateriaalioikeuksilla.

Kaikki Palveluun ja sen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, liikesalaisuudet ja tietokantaoikeudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Sastille tai sen yhteistyökumppaneille. Sasti ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8. Linkit ja yhteisöliitännäiset

Internetin käyttäjät voivat sisällyttää ulkopuolisille sivustoille Palveluun johtavia linkkejä, jotka avautuvat käyttäjän painalluksesta edellyttäen, että tällainen linkitys ei linkin ulkoasun tai sen sijoituksen taikka muiden seikkojen vuoksi vaikuta haitallisesti Sastin maineeseen tai luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävän sivuston ylläpitäjän tai sen tuotteiden tai palveluiden ja Sastin välillä olisi jokin yhteys. Tällainen linkki ei saa sisältää Sastin tavaramerkkejä kuviomuodossa.

Palvelu voi sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Sasti ei tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä eivätkä ne ole millään lailla Sastin hallinnassa. Sasti ei siten vastaa linkitetyistä sivustoista tai niiden sisällöstä miltään osin, mukaan lukien sivustojen tietoturva.

Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Sastin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

Palvelu voi sisältää ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin ja Twitterin ”jaa”- ja ”tykkää”-painikkeet. Kun käyttäjä vierailee Palvelussa, nämä painikkeet ovat oletusasetuksena kytketty pois toiminnasta. Ne eivät siis välitä mitään tietoja sosiaalisiin median palveluihin ilman käyttäjän omaa aktiivista ja vapaaehtoista toimintaa.

Yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan ko. sosiaalisen median palvelusta. Kun käyttäjä vierailee Palvelussa, sosiaalisen median palvelun yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena ko. sosiaalisen median palveluun ja tällöin se pystyy yhdistämään käyttäjän vierailun Palvelussa sosiaalisen median palvelun käyttäjätiliin. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut sosiaalisen median palveluun, sosiaalisen median palvelu ei pysty yhdistämään käyttäjätiliä Palveluun. Sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Sastille, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa.

9. Vastuunrajoitukset

Sasti pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikeudettomasti ja häiriöittä, Sasti ei vastaa Palvelun sisällön tai Palvelussa välitettävien tietojen luotettavuudesta, oikeellisuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista taikka käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Musti ja Mirri ei voi myöskään taata Palvelun tai sen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa eikä siten vastaa siitä.

Sasti ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, ellei soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

10. Ylivoimainen este

Sasti ei vastaa sellaisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Sastin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure).

11. Ehtojen muutokset

Sastilla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Mahdolliset riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolien kesken. Tuotteiden lähettäjä voi kuitenkin saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita tai erimielisyys päätyy tuomioistuimeen, riita käsitellään joko vastaajan tai kuluttajan kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa.